Entreprenadplanering AB har för sin verksamhet upprättat ett Kvalitetsledningssystem uppfyllande ISO 9001:2008 och ett Miljöledningssystem uppfyllande ISO 14001:2004. Kvalitetslednings- och Miljöledningssystemet har samordnats till ett Verksamhetsledningssystem som finns dokumenterat i en verksamhetshandbok.

Kvalitetsledningssystemet ska kvalitetssäkra Entreprenadplanering AB´s tjänster till kund samt ge vägledning för den egna verksamheten. Kvalitetsledningssystemet baseras på ett processorienterat arbetssätt med kundfokus och en verksamhetsutveckling baserad på ständiga förbättringar.

Miljöledningssystemet klargör hur Entreprenadplanering AB arbetar med att förebygga förorening genom att värna om den gemensamma yttre miljön och tillgodose våra intressenters och samhällets behov av att skydda miljön.

 
Kvalitetspolicy

Kvalitetsarbetet inom företaget syftar till att på ett naturligt sätt säkerställa fortlöpande uppdragsvolymer hos våra beställare, samt att därmed ge referenser för en ökad marknad.

  • Entreprenadplanering skall erbjuda konstruktioner, systemtänkande och tillhörande tjänster som garanterar teknisk nivå som är väl anpassad till kundernas definierade behov med bästa möjliga totalekonomiska lösning.
  • Beställarens krav och uppdragets omfattning skall dokumenteras i entydiga specifikationer. När dessa är fastställda innebär kvalitet överensstämmelse med specifikationerna.
  • Gällande bygglagsstiftning skall alltid integreras i kvalitetsbegreppet.
  • Kvalitetssystemet skall ha till inriktning att uppfylla ISO 9001:2008
  • Personal verksam inom Entreprenadplanering skall i allt arbete följa och få stöd av företagets kvalitetssystem.
  • Verksamheten utvecklas genom ständiga förbättringar.
Miljöpolicy

Entreprenadplanering AB skall i sin verksamhet arbeta för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i avvägning med kvalitet och ekonomi. Detta skall uppnås genom ett aktivt miljöarbete för att förebygga förorening. Grundkrav är att lagar och förordningar skall uppfyllas.

Entreprenadplanering AB ambition är att företaget, både internt och externt, förknippas med miljömedvetenhet.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn efterlevs.

Företagets miljöarbete utvecklas genom ständiga förbättringar.